The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקולים קודם
 2. המלצת ועדת הנצחה בעניין מיקי שוהם ז"ל וחיים ראם ז"ל
 3. הקמת ועדה לבחינת סל השירותים
 4. שינוי מורשה חתימה בי"ס נתיב הושעיה
 5. ועדת ביקורת ועד מקומי יפעת, מזרע
 6. ועדת חינוך
 7. ועד מקומי ציפורי – בקשה להמשך ניהול מערכת הגנים בשנת תשע"ז
 8. שמות רחובות חנתון (השלמת 2 רחובות)
 9. תב"רים
 10. שאילתות (יואל בן ברוך, זיו ורהפטיג)
 11. שונות