The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

 • הרמת כוסית לכבוד פסח תשע"ט
 • היכרות עם חברי מליאה (גל בריל)
 • דיווחים ראש המועצה

 

 

 1. אישור פרוטוקול קודם
 2. הצהרת אמונים – חברים חדשים
 3. האגף הכלכלי - היכרות והצגת הפעילות
 4. תמיכות מועצה לשנת 2019
 5. אישור משקיפים לוועדת תמיכות
 6. עדכון תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2019 (גבעת אלה, גזית)
 7. נציג ציבור מטעם המועצה ברשות ניקוז קישון
 8. ועדות – הוספת חברים
 9. בחירת חברים ליזרעאלים
 10. אישור העסקת מנהלים בהסכם אישי (מחלקת צעירים, יישובים, אשכול מזרחי / צפוני)
 11. סגן שלישי ללא שכר
 12. מורשה חתימה בי"ס רעים, שמשית – חשבון רשות
 13. ממונה על חוק חופש המידע – שירה לוין
 14. התנגדות לתוכנית קק"ל 2510296558 יער מורדות הר תבור
 15. תב"רים
 16. שונות