אושר תקציב המועצה לשנת 2022

מליאת המועצה אישרה פה אחד, את תקציב המועצה לשנת 2022, אשר יעמוד על כ- 407 מיליון ₪


בישיבת המליאה של המועצה הוצג תקציב המועצה, העומד על סך כ- 407 מיליון ₪. זאת, על סמך הנתונים שהוצגו בדו"ח הרבעון השלישי, לשנת 2021.

מספר תושבי המועצה ממשיך לגדול מידי שנה בכ- 700 תושבים. כיום, מונה המועצה האזורית כ- 43,018 נפש. כ- 50% מתקציב המועצה מושקע בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, יתרתו מושקעת ברווחה, תרבות, איכות הסביבה, ביטחון, ישובים, תשתיות, נוער, ותיקים, צעירים וקהילה. התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעה הרבה של המועצה, בכל תחומי החיים בה.
אושרה תוכנית פיתוח לשנתיים הקרובות בהיקף של כ- 160 מיליון ₪. ההשקעה בתקציב משקפת את תנופת הפיתוח האדירה המתקיימת בעמק בכל התחומים, לרווחת התושבים וזאת, על אף משבר הקורונה.

שגיא וייץ, גזבר המועצה: "תקציב 2022 נבנה בהתאם למדיניות המועצה, על בסיס ביצוע תקציב 2021, בהתחשב בצרכים שהתווספו לשנת 2022 ובהינתן המקורות שעומדים לרשות המועצה. בבניית התקציב נלקחו בחשבון כלל התחייבויות המועצה, אל מול ההכנסות והמקורות התקציביים העומדים לרשותה.
תקציב זה בא לקדם ולחזק את פעילות המועצה למען תושביה באופן מיטבי, תוך שמירה על תקציב מאוזן ועל מעמדה של המועצה כרשות יציבה ובמטרה להפוך לרשות איתנה."

רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה: "התקציב נבנה על בסיס הרבעון השלישי של שנת 2021. זאת, למול חוסר הוודאות הקיימת, בשל משבר הקורונה. דווקא בשל מורכבות התקופה, היה חשוב לאשר את התקציב לשנה הקרובה, כדי להמשיך ולהשרות תחושת ודאות ויציבות, בקרב תושבי המועצה. בוצעה הערכה תקציבית זהירה, לאחר עבודה יסודית ומאומצת של עובדי אגף הכספים, לאורך כל השנה ועל כך, תודה והערכה רבה. במקביל, נקבעו תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת העבודה 2022. אנו רואים בכך כלי מרכזי לניהול פעילות הרשות, תוך תיאום ושיתוף פעולה בין המחלקות השונות ועבודה ממוקדת לקידום יעדי המועצה."

אייל בצר ראש המועצה

אייל בצר, ראש המועצה, אמר לאחר אישור התקציב בישיבת המליאה, השבוע:

"המועצה ממשיכה לשמור על ניהול תקין ואיזון תקציבי וכפועל יוצא מכך, על מעמדה העצמאי כמועצה יציבה ובדרכה להיות רשות איתנה. דבר זה מהווה מכפיל כוח בתקופה מורכבת כמו זו שאנו עוברים.
אנו עדים לצמיחה מוגברת בכל התחומים ומתחייבים כי המועצה תמשיך להעניק שירותים מצוינים לתושביה.
אני מודה לכל עובדי המועצה שתורמים לניהול ראוי זה ולמתן שירותים ברמה גבוהה, לתושבינו".צילום: דימה חבר