בהתאם לסעיף 330 ב' לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב – 2022, בדבר ההליכים שתנקוט הרשות המקומית לגביית הכספים המגיעים לה, לפי כל דין, לרבות סוגי החובות שייגבו בכל אחד ממסלולי הגבייה, כללים בדבר מעבר בין מסלולי הגבייה ומדיניות הסדרת חובות באמצעות פריסתם לתשלומים (להלן; "החוק"), ובפרט לפי סעיף 330ב (ב') לחוק, אנו קובעים כי ההליכים המפורטים להלן, הנם ההליכים המאושרים לנקיטת גביית כספים ברשות האזורית עמק יזרעאל.

סוגי החובות שייגבו בכל אחד ממסלולי הגבייה
המועצה תפעל בכל תשלומי החובה, הן באמצעים מנהליים והן באמצעים משפטיים בסוגי החובות כדלהלן:

  • מיסי ארנונה, לרבות ארנונה יישובית
  • אגרות מים
  • אגרות ביוב
  • היטלי ביוב
  • קנסות מכל סוג

מסלולי הגבייה ברשות והמעבר בין מסלולי הגבייה

לנכסי מגורים:
* לתשלומי חובה

גביית חוב במסלול גבייה מנהלי לנכסי מגורים
מסלול גבייה אופן ביצוע/שליחה סכום חוב מינימלי להפעלת מסלול הגבייה
תאריך אחרון לתשלום    
14 יום    
הודעת דרישה ראשונה לתשלום חוב   מעל 500 ש"ח
25 יום    
דרישת לתשלום חוב באופן מיידי (הודעת דרישה שנייה) דואר רשום עם אישור מסירה מעל 500 ש"ח
5 ימים מעדכון המסירה    
עיקולים אלקרוניים - עיקולי בנקים צד ג' לשכת שירות מעל 500 ש"ח
טופס 3 (התראה לפני עיקול) דואר רשום עם אישור מסירה מעל 500 ש"ח
5 ימים מעדכון המסירה    
עיקול ברישום מטלטלין חברת הוצל"פ מעל 5,000 ש"ח
48 שעות    
עיקול בפועל מטלטלין חברת הוצל"פ מעל 5,000 ש"ח
     
העברה למסלול גבייה אזרחי (גבייה משפטית)    

 

לנכסים שאינם מגורים:

גביית חו במסלול גבייה מנהלי לנכסים שאינם מגורים
מסלול גבייה אופן ביצוע/שליחה סכום חוב מינימלי להפעלת מסלול הגבייה
תאריך אחרון לתשלום    
14 יום    
הודעת דרישה ראשונה לתשלום חוב   מעל 500 ש"ח
25 יום    
דרישת לתשלום חוב באופן מיידי (הודעת דרישה שנייה) דואר רשום עם אישור מסירה מעל 500 ש"ח
5 ימים מעדכון המסירה    
עיקולים אלקרוניים - עיקולי בנקים צד ג' לשכת שירות מעל 500 ש"ח
טופס 3 (התראה לפני עיקול) דואר רשום עם אישור מסירה מעל 500 ש"ח
5 ימים מעדכון המסירה    
עיקול ברישום מטלטלין חברת הוצל"פ מעל 5,000 ש"ח
48 שעות    
עיקול בפועל מטלטלין חברת הוצל"פ מעל 5,000 ש"ח
     
העברה למסלול גבייה אזרחי (גבייה משפטית)    

 

מדיניות הסדרת חובות

  1. מדיניות הסדרת החובות ברשות הינה בתשלום אחד או בפריסת תשלומים.
  2. הרשות תאפשר במדיניות ההסדרה פריסה של 12 תשלומים לכל היותר.

 

על החתום:
גזבר הרשות
- שגיא וייץ     מנכ"ל הרשות - צחי אייזנר    היועץ המשפטי של הרשות - עו"ד עודד דונג