חוזר 5 רשומ"ק - 6 מוא"ז - מימון בחירות

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג – 1993 קובע כי כל סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית- יהיו זכאים למימון הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה. המימון יינתן רק לסיעה, רשימה, מועמד אשר ימלאו אחר הוראות החוק.

נוסח החוק, הנחיות מבקר המדינה ולוחות זמנים להגשת בקשת מימון מפורטים בפורטל הבחירות לרשויות המקומיות.

1. בקשות מימון


א. להלן לוחות הזמנים להגשת בקשות המימון:

בקשות מימון לבחירות ברשויות המקומיות ניתן להגיש החל מה-3 לספטמבר 2023 ועד ה-22 לפברואר 2024.

בקשות מימון לבחירות במועצות האזוריות ניתן להגיש החל מה-29 לאוגוסט 2023 ועד ה-22 לפברואר 2024.

היום האחרון להגשת בקשות המימון הינו כאמור ה-22 לפברואר 2024.

ב. אופן הגשת בקשות המימון

טופסי בקשת המימון והתצהירים לשם קבלת מימון בחירות, הם טפסים מקוונים. הקישורים לבקשות המימון נמצאים בפורטל הבחירות ברשויות המקומיות. לכל בקשת מימון מצורפות הנחיות ודגשים למילוי הבקשה.

שלבי מילוי והגשת בקשות המימון :

  1. יש למלא את טופס בקשת המימון הרלוונטי.
  2. לאחר מילוי טופס בקשת המימון המקוון יש להדפיסו ולחתום בכל המקומות הרלוונטיים, לרבות חתימות בעלי התפקידים, עורך הדין ורואה החשבון.
  3. יש לסרוק את טופס הבקשה החתום ולצרפו בקישור להגשת בקשת מימון בפורטל הבחירות.
  4. אישור מסירה יתקבל בתיבת הדואר האלקטרוני שהוזנה בבקשת המימון.

את בקשת המימון יש להגיש באופן מקוון בלבד. לא תתקבלנה בקשות מימון במסירה ידנית או בדואר.

2. עדכונים בהתאם לחוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד-2023.

להלן העדכונים בנושא מימון בחירות:

  • גובה המקדמה המרבית לסיעות, רשימות ומועמדים לראש מועצה אזורית הוגדל ב- 25% .
  • סיעה, רשימה או מועמד המבקשים מקדמה במסגרת בקשת המימון, יהיה עליהם למלא כתב הסכמה חתום בידי ארבעה נציגים לפחות ולפיו הם מסכימים לבקשת המקדמה ולתנאים הנלווים כפי שמפורטים בסעיף 14 (ו) לחוק המימון. (כתב הסכמה זה כלול בטופס בקשת המימון).
  • שיעור הערבות הבנקאית הנדרשת לצורך קבלת מקדמת מימון הוקטן ל-40% מגובה המקדמה המבוקשת.
  • גובה העירבון לרשימות ומועמדים הופחת ב-80% .
  • את פירוט סכומי המימון וסכומי המקדמות ניתן למצוא בפורטל הבחירות לרשויות המקומיות. 

שאלות בנושאי מימון  ניתן להפנות למחלקת המימון ביחידה לפיקוח ארצי על הבחירות בטלפון 073-3320492

כתובת המייל של יחידת מימון בחירות-  [email protected]

לדף המימון בפורטל לבחירות ברשויות המקומיות - לחצו כאן