The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם
2. תוכנית מינחת מגידו
 
3. ספורט - קבוצות כדורסל בוגרים - יובא לדיון בישיבה הבאה
4. מנשייה זבדה - האצלת סמכויות לוועד המקומי
5. תקציבי וועדים - יובא לדיון בישיבה הבאה
6. עמותות - אישור תמיכות  - יובא לדיון בישיבה הבאה
7. תב"רים  - יובא לדיון בישיבה הבאה
8. ועדת מכרזים - מינוי חבר
9. ועדת ביקורת: תל עדשים, אחוזת ברק, קיבוץ גזית  - יובא לדיון בישיבה הבאה
10. ועדת איכו"ס - מינוי חבר
11. הגדלת ערבות מועצה למושב מרחביה  - יובא לדיון בישיבה הבאה
12. חשבונות בתי ספר (פתיחת חשבונות, החלפת מורשי חתימה)  - יובא לדיון בישיבה הבאה
13. שונות

הישיבה התארכה ולכן לא כל הנושאים הובאו לדיון.