The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. הגדלת ערבות מועצה למושב מרחביה מ 500 אלש"ח ל 700 אלש"ח
3. ספורט - קבוצות כדורסל בוגרים
4. עמותות - אישור תמיכות
5. החלת חוק עזר לשמירה וועד מקומי הסוללים
6. תקציבי ועדים - עדכון 2010
7. חשבונות בתי ספר (פתיחת חשבונות, החלפת מורשי חתימה)
8. ועדות ביקורת: אחוזת ברק, קיבוץ גזית, תל עדשים
9. הודעה מעונות יום
10. תב"רים
11. אישור העסקת עובד
12. בחירת נציג נוסף למועצה הדתית
13. שונות