The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. ברכת שנה טובה - הרב מרדכי זמיר
2. אישור פרוטוקול קודם
3. תמיכות - אישור תבחינים לשנת 2011
4. גופים קשורים: חברה כלכלית, שגיא 2000, יזרעאל - עפולה
5. ועדת ביקורת: גניגר
6. תב"רים
7. הנחות ארנונה לשנת 2011 - עדכון
8. קבוצת כדורסל בוגרים (גברים)- ערעור
9. ערבות מועצה לועד מקומי חנתון ע"ס 500 אלש"ח
10. פתיחת חשבון בנק כספי הורים בי"ס רעים שמשית
11. שינוי מורשי חתימה בי"ס וולדורף הרדוף
12. שונות