The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. עיר ללא אלימות
3. עדכון תקציב 2010
4. הפקעה חלק מכביש הגישה להרחבת גבעת אלה
5. פתרון הנה"ח ארגוני למעונות / צהרונים ביישובים
6. מכירת מניות פלגי מים
7. תב"רים
8. תקציבי ועדים - עדכון
9. ארנונה לשנת 2011 - קריאה ראשונה
10. קבלת רשת המים של מנשיה זבדה להפעלת המועצה
11. "שותפות 2000" - נסיעה לחו"ל
12. אישור עבודה נוספת לעובד
13. שונות