The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. ועד מקומי תל עדשים - התקשרות בהסכם עם חבר וועד (מוזמן יו"ר הועד)
3. תקציב המועצה לשנת 2011
4. תקציבים ועדים מקומיים לשנת 2011
5. עמותת התיירות - דו"ח כספי 2009
6. תב"רים
7. שונות