The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול מליאה קודם
2. שדה יעקב - דיון בבקשת הועד היישוב

3. דו"ח מבקר המדינה - ועדים מקומיים (דיווח)

4. תמיכות לשנת 2011
5. ועדת ביקורת כפר יהושע, קיבוץ מרחביה, מושב מרחביה, קיבוץ רמת דוד, קיבוץ שריד
6. עדכון גובה הנחה מקסימאלית מארנונה בגין ילד נכה של נישום
7. ארנונה - דיווח
8. תב"רים מרכזיים לשנת 2011
9. תב"רים שוטפים
10. אישור נציג ציבור לועדת בחינה לקליטת עובדי מועצה
11. שונות