The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מליאה קודם
2. ארגון השומר החדש
3. ביקורת: סיכום שנת 2010 ותוכנית לשנת 2011
4. ערבות מועצה לוועד מקומי כפר ברוך לפיתוח
5. ועדה למיגור אלימות
6. דו"ח מבקר המדינה - ועדים מקומיים (דיווח)
7.
ארנונה - דיווח
8. תב"רים מרכזיים לשנת 2011
9. תב"רים שוטפים
10. קבוצת כדורסל בוגרים
11. מינוי נציג ציבור בוועדה לעניין הפחתת אגרת ביוב
12. מינוי מנכ"ל המועצה לנציג הרשות בועדות הבחינה
13. שונות

הישיבה התארכה מהצפוי ולכן,נושאים 6+7 לא נדונו.