The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. תמיכות (המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל)
3. עדכון תקציב מועצה 2011
4. נציג בועדת איכות הסביבה של המועצה
5. הפרדת פסולת ל- 2 זרמים
6. תב"רים
7. שונות