The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול מליאה קודם
2. קבוצת כדורסל משותפת עם טבעון - הצעה
3. תוכנית החומש (סיום 5 שנים) - נדחה לישיבה הבאה
4. תפעול רשת המים סוועאד חמיירה על ידי המועצה
5. חוק עזר היטל ביוב מזרע (דובי ויינגרטן)
6. יישום החלטת ממ"י 1180 בעניין הרחבות
7. קביעת קריטריונים להקמת אולמות ספורט (מועצת ההימורים - טוטו).
8. מתן שמות רחובות ומספרי בתים ביישובים
9. תב"רים
10. שונות