The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. פתיחת חשבונות בנק (כספי הורים) לבתי הספר
3. צו מיסים מועצה לשנת 2012
4. ארנונה בניין ריק
5. צווי מיסים לשנת 2012 - ועדים מקומיים
6. תמיכות (הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק)
7. תב"רים
8. עדכון שכר עובד
9. שונות