The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:


1. הדלקת נר שישי של חנוכה
2. מילות פרידה לרגל יציאה לגמלאות: עוזי עשת, עמירם הלוי, פליקס דה פז
3. אישור פרוטוקול קודם
4. תקציבי יישובים לשנת 2012
5. האצלת סמכויות מועצה - ועדים מקומיים
6. דיווח גופים: חברה כלכלית, יזרעאל - עפולה, שגיא 2000, פלגי מים, עמותת התיירות.
7. עדכון תקציב רגיל 2011
8. עדכון שכר עובד (מנהלת מחלקת גנ"י, מנהלת ספריה אזורית)
9. חשבונות בנק כספי הורים (שינויים)
10. תב"רים
11. שונות