The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


הרמת כוסית לכבוד פסח תשע"ב
1. הצגת מועצת הנוער
2. אישור פרוטוקול קודם
3. אישור הנחות מארנונה לשנת 2012
4. מליאת "יזרעאלים" - בחירת נציגים
5. ועדת ביקורת שמשית, ועדת ביקורת תמרת
6. ועדת גבולות
7. מינוי ועדת ערר (ארנונה)
8. בקשת עובדת לעבודה נוספת
9. אישור שכר עובד
10. תב"רים
11. החלפת חבר ועדת תקציב
12. שונות