The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.     הצגת חברי המליאה החדשים

2.     אישור פרוטוקול קודם

3.     הנחת ארנונה למשרתי מילואים

4.     שינוי מורשה חתימה בי"ס העמק המערבי (חשבון הורים)

5.     שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי נהלל (החלפת מזכירה)

6.     שכר בכירים – משה נחימוב

7.     דירקטוריון יובלי העמק

8.     דו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2017

9.     דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים

10. דו"ח בטיחות מוס"ח

11. עדכון תקציב ועד מקומי גניגר לשנת 2017

12. מינוי ממונה חופש המידע

13. ועד מקומי בלפוריה – דיון בעניין מודל תפעול (לפי החלטת מליאה 31.12.2017)

14. תב"רים

15. שאילתות יואל בן ברוך (שטיפת פחים ירוקים, פחים כתומים)

16. שאילתה זיו ורהפטיג (הטרדות מיניות במועצה)

17. שונות