The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. סיור בבית האמנויות
    חזרה לאולם המליאה;
2. דיון בעניין בית האמנויות
3. אישור פרוטוקול קודם
4. תב"ע מט"ש רנ"י הסוללים
5. מינוי ועדת ערר (ארנונה)
6. מעבר לאכיפה סביבתית
7. ועדת ביקורת ועד מקומי מושב היוגב
8. ועדה מרחבית "יזרעאלים" - בחירת חברים
9. שונות