The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. אישור פרוטוקול מליאה 09 ספטמבר 2012
3. ועדת ביקורת
4. אישור דירקטורים (עמותת התיירות, יובלי העמק)
5. הפרדת פסולת לשני זרמים
6. תמיכות
7. תקציבי ועדים מקומיים
8. עדכון תקציב מועצה לשנת 2012
9. תקציב מועצה לשנת 2013
10. תב"רים
11. תב"רים לסגירה
12. בקשת עובד לעבודה נוספת
13. שונות