The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:

 

1. אישור פרוטוקול קודם

2. עדכון אגרת ביוב

3. עדכון היטל ביוב

4. פתיחת חשבון מועצתי בית ספרי שדה יעקב

5. מינוי נציגים לאסיפה הכללית של חברת יובלי העמק

6. ועדות ביקורת כפר יהושע

7. שמות רחובות ומספרי בתים (אחוזת ברק, אלוני אבא, ציפורי)

8. הארכת תוקף דירקטורים

9. תב"רים

10. שונות