The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  אישור פרוטוקול קודם

2.  ערבות מועצה לוועד מקומי תל עדשים (עבור ביצוע כבישים), 1,000,000 ₪

3.  ועדת בחירות

4.  אישור כללי לפתיחת ח-ן עזר ייעודי לפרויקטים בשנים 2018-2019 מול מפעל הפיס

5.  תמיכה בקבוצת כדורסל משותפת (עמק יזרעאל – מגדל העמק)

6.  אישור דן תנחומא – מנכ"ל המועצה כנציג המועצה לאשכול גליל עמקים

7.  דירקטוריון יובלי העמק – ביטול נועה אקר

8.  מינוי ממונה חופש המידע – ביטול יפעת אמיר

9.  עדכון תקציב ועד מקומי שריד לשנת 2018

10. תב"רים

11. שאילתות

12. תאגידים עירוניים - דיווח 2017

13. שונות