The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:


1. הרמת כוסית לכבוד פסח תשע"ג
2. אישור פרוטוקול קודם
3. סיכום ביקורת מועצה 2012
4. תכנית ביקורת מועצה 2013
5. מכרז משותף ומינוי נציגי המועצה לועדת מכרזים משותפת
6. תמיכות לשנת 2013
7. מבקר פנים מועצה אזורית עמק יזרעאל
8. שיקום תשתיות ותיקות - המלצה למשרד החקלאות
9. תב"רים
10. תקציב פיתוח 2013 - עדכון תב"רים
11. אישר חח"ד
12. ארנונה מאגרים
13. שמות רחובות ומספרי בתים - בלפוריה, תמרת.
14. שונות