The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. הצגת התוכנית האסטרטגית
3. עמותת התיירות - תיקון התקנון
4. עמותת אופק לתעסוקה - תיקון תקנון
5. ועדות ביקורת ביישובים (דברת, שריד, הסוללים)
6. שמות רחובות ומספרי בתים קיבוץ כפר החורש
7. החלת חוק עזר היטל סלילה על פי חוק עזר לעמק יזרעאל (סלילת רחובות) התשנ"ז1997 - וועד מקומי תל עדשים
8. תב"רים
9. רישום זכויות בנכסי מקרקעין של המועצה
10. פתיחת חשבון הרים בי"ס אלרואא מנשיה זבדה

11. שונות