The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. ועדת בחירות
3. חשבונות בנקים פתיחה ושינויים של מורשי חתימה - בתי ספר (אחוזת ברק, נתיב הושעיה, יחד גבעת אלה, תיכון הרדוף, יסודי הרדוף)
4. תב"ע למט"ש דברת
5. תב"רים
6. תב"ר עיר ללא אלימות
7. שונות