The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:


1. הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשע"ד
2. אישור פרוטוקול קודם
3. בחירות - קביעת מודד
4. תבחינים לתמיכות לשנת 2014
5. מכרז (זוטא) 10/2013 - שמשית - עבודות פיתוח מרכז הישוב
6. תב"רים
7. שונות