The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם
2. אישור דו"ח כספי מבוקר 2012
3. צווי ארנונה ועדים מקומיים לשנת 2014
4. האצלת סמכויות לועדים מקומיים לשנת 2014
5. דו"ח מצב תאגידים
6. הושעיה - קרקע ציבורית לטובת בנייה (שלב ח')
7. אישור העלאת היקף משרה
8. פתיחת חשבון בנק בי"ס שדה יעקב - עבור כספי הורים
9. שינוי מורשי חתימה עבור חשבון כספי הורים - בי"ס עמק יזרעאל, קיבוץ גניגר + בי"ס מרומי שדה, אחוזת ברק
10. תב"רים
11. שונות