The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול מליאה קודם
2. תקציבי ועדים מקומיים
3. ערבות לאלוני אבא
4. שינוי מורשי חתימה
5. פתיחת חשבונות מים וביוב - הוראות רשות המים
6. חברי מליאה ביישובים בהם אין מועמדים בבחירות
7. שונות