The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם

2. הסכם ישיבת תקוות יעקב (מוזמן רו"ח שמוליק מלמד)

3. הפקעות כביש גישה עדי

4. רישום זכויות חכירה של המועצה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

5. ערבות מועצה לועד מקומי תל עדשים (500 אלש"ח)

6. שינוי מורשי חתימה חשבון הורים, בי"ס שגיא (שריד)

7. אישור צוות לבדיקת שדה תעופה משלים לנתב"ג

8. אישור ועדת ביטחון (דניאל קורבולי – יו"ר, יוסי גת (חדש), זיו ורהפטיג, שמעון סויסה)

9. עדכון תקציב 2014

10. הצעת תקציב מועצה לשנת 2015

11. האצלת סמכויות לועדים מקומיים לשנת 2015

12. תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2015

13. ועדת ביקורת ועד מקומי ציפורי

14. אישור מינוי גזבר מועצה

15. תב"רים

16. שונות