The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

 

על סדר היום:

 

 • אישור פרוטוקול קודם
 • בחירות – קביעת מודד
 • תבחינים לתמיכות 2019
 • עדכון תקציב מועצה לשנת 2018
 • שינוי מורשה חתימה בי"ס שגיא (החלפת מנהלת בי"ס) חשבון הורים, חשבון רשות
 • ועדות ביקורת ועד מקומי בית לחם הגלילית, עדי
 • מכרז הסעות חינוך – צוות לניהול משא ומתן
 • עדכון תקציב ועד מקומי אלונים לשנת 2018
 • תב"רים
 • שאילתות
 • שונות