The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם

2. הצגת מחלקת בטחון

3. עדכון – שדה תעופה בינלאומי משלים בעמק

4. אפשרות ניהול מו"מ עם קבלנים – מכרז אשפה

5. מינוי חבר ועדת מכרזים

6. בחירת עו"ד ליו"ר ועדת ערר

7. תב"רים

8. שונות 

  

נפרדים מיאיר שלו

1955-2014

נציג גבעת אלה במליאת המועצה ממרץ 2010, פעיל בועדות המועצה, ביישוב, במתמיד ועוד.

אייל בצר, יובל שדמי, חיים יזרעאלי – הספידו את יאיר ודיברו על פועלו

יהי זכרו ברוך