The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
1. הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשע"ה
2. דיווח 2013- תאגידים עירוניים
3. הצגת פעילות מחלקת הנוער
4. אישור פרוטוקול קודם
5. שינוי מורשי חתימה: בי"ס יחד, בי"ס יסודי נהלל, בי"ס רעים, בי"ס אופקים
6. יו"ר ועדת ביקורת
7. תב"רים, תב"רים יישוביים
8. שונות