The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
1. חיבור היישוב גזית למט"ש דברת
2. התקשרות בחוזה חכירה עם חברת החשמל בקשר לת"ט בסוועאד חמירה
3. חוק עזר חנייה
4. צווי מיסים ועדים מקומיים
5. צו מיסים מועצה
6. מינוי ממונה חופש המידע
7. מינוי חבר אסיפה בחברת יובלי העמק
8. ערבות לועד מקומי כפר יהושע (250 אלש"ח)
9. ערבות לחברת יובלי העמק (2 מלש"ח)
10. פתיחת חשבון בנק בי"ס "העמק מערבי" עבור כספי הורים
11. שינוי מורשי החתימה בבית הספר התיכון מקיף וולדורף הרדוף
12. שינוי מורשי החתימה בשני חשבונות הבנק של בית הספר היסודי וולדורף הרדוף
13. תב"רים
14. נסיעת ראש המועצה במסגרת וועדת היגוי שותפות ביחד גליל מרכזי + חופשה
15. שונות