The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול קודם
2. סיכום הביקורת הפנימית לשנת 2013
3. ועדות ביקורת ועדים מקומיים
4. מינוי רו"ח לועדים מקומיים (מושב מרחביה וציפורי)
5. שמות רחובות ומספרי בתים - אזור תעשייה אלון תבור
6. ועדת תמיכות - ערעורים
7. הגדלת חוזה חברה למשק וכלכלה - בי"ס אחוזת ברק
8. חיבור היישוב גזית למט"ש דברת - נדחה לישיבת המליאה הבאה
9. תב"רים
10. סגירת ת"ברים ישנים
11. שונות