The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
1. הרמת כוסית לכבוד פסח תשע"ד
2. אישור פרוטוקול קודם
3. הצגת תקציב המועצה לשנת 2014
4. אישור חברים בועדות מועצה ותאגידים עירוניים
5. ועדות ביקורת, ועדים מקומיים
6. מינוי רו"ח לועדים מקומיים
7. שמות רחובות ומספרי בתים - שדה יעקב
8. עדכון תקציב לשנת 2014 - ועד מקומי כפר גדעון
9. עדכון תקציב לשנת 2014 - ועד מקומי אלוני אבא
10. תב"רים
11. מינוי ועדת פיטורין
12. חיבור נהלל למט"ש זרזיר
13. נסיעת ראש המועצה לחופשה פרטית
14. שונות