The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול קודם
2. הפרדת פסולת לשני זרמים
3. ממלאי מקום ביזרעאלים
4. תמיכות מועצה לשנת 2014 - המלצת ועדת תמיכות
5. מינוי מנכ"ל המועצה לנציג הרשות בועדות הבחינה
6. אישור נציג ציבור בועדות בחינה לקליטת עובדי מועצה
7. בי"ס מרחבים פתיחת חשבונות בנק
8. ועדות ביקורת ועדים מקומיים
9. סגנים
10. בקשת עובד (100% משרה) לעבודה נוספת (מחוץ למועצה)
11. אישור חברים בועדות מועצה ותאגידים עירוניים
12. תב"רים
13. שונות