The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. פרידה מחברי המליאה המסיימים
2. היכרות עם המועצה ונהלי העבודה: ראש המועצה והיועץ המשפטי.
3. בחירת סגני ראש המועצה.
4. אישור מורשי חתימה: ר' המועצה, ס. ר' המועצה, מנכ"ל, גזבר.
5. מינוי ועדת הנהלה, מכרזים, תקציב, יזרעאלים, הנחות ארנונה
6. תב"רים
7. מסגרות חח"ד

8. שונות