The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם

2. הסכם בי"ס דמוקרטי

3. אישור חח"ד 2015

4. ועדת רכש

5. תמיכות מועצה לשנת 2015

6. תכנית פיתוח מועצה 2015-2016

7. הצגת עמותת ותיקי עמק יזרעאל

8. ערבות מועצה לועד מקומי כפר ברוך ( 400 אלש"ח)

9. דירקטור בחברה הכלכלית

10. דירקטור מינהלת יזרעאל עפולה

11. פתיחת חשבון בנק מקיף ולדורף הרדוף עבור כספי הורים

12. שינוי מורשה חתימה בי"ס מקיף ולדורף הרדוף חשבון רשות

13. שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי ולדורף הרדוף חשבון רשות

14. שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי ולדורף הרדוף חשבון הורים

15. שינוי מורשה חתימה בי"ס מרומי שדה חשבון הורים

16. התחייבות מועצה כלפי משרד השיכון על תכנון מפורט לשכונה הדרומית בקיבוץ שריד

17. שמות רחובות ומספרי בתים – ציפורי

18. ועדות ביקורת

19. בקשת עובד לעבודה נוספת

20. ערבות מועצה למשרד התשתיות להגשת מכרז לפרויקטים להתייעלות אנרגטית

21. תב"רים

22. שונות