The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

1. הצגת פעילות מוקד המועצה

2. אישור פרוטוקול קודם

3. הצגת תאגידים עירוניים

     החברה הכלכלית

     יובלי העמק

     יזרעאל עפולה

     שגיא 2000

     עמותת התיירות

     אופק לתעסוקה

4. בי"ס מרחבים כפר יהושע (עדכון מס' חשבון, כספי הורים)

5. פתיחת חשבון בנק בי"ס עמקים תבור (כספי הורים)

6. הנהלה – בחירת חבר/ה

7. תב"רים

8. שונות