The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם

2. אישור בחירת השם לבי"ס מרומי שדה באחוזת ברק (לפי דרישת משרד החינוך)

3. עמותת אופק לתעסוקה "מעברים בעמק" – הצגת פעילות

4. פירוק עמותת מט"י מנעם

5. אישור סגן גזבר כולל שכר

6. עדכון שכר מנהלת מחלקת גני ילדים

7. עדכון שכר עוזרת ראש המועצה

8. אישור מינוי שגיא וויץ כמנהל הארנונה

9. אישור מינוי שגיא וויץ כממונה על הגבייה

10. בטוחות להלוואות לבנקים

11. מכרז הסעות חינוך 6.2015 - מסלולים ללא הצעות מחיר

12. שמות רחובות ומספרי בתים מושב תל עדשים

13. החלפת מורשי חתימה בי"ס אופקים במרחביה חשבון כספי רשות + חשבון כספי הורים

14. החלפת מורשי חתימה בי"ס עמק המערבי ביפעת חשבון כספי רשות + חשבון כספי הורים

15. שינויי מורשי חתימה בי"ס מרומי שדה באחוזת ברק חשבון רשות + חשבון כספי הורים

16. שינוי מורשי חתימה יסודי נהלל חשבון רשות + חשבון כספי הורים

17. הסכם בי"ס דמוקרטי בעמק

18. פתיחת חשבון בנק חדש בי"ס דמוקרטי בעמק חשבון רשות + חשבון הורים

19. תב"רים

20. ועדת ביקורת גבעת אלה

21. שונות