The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה, תשע"ו

2. אישור פרוטוקול קודם

3. תבחינים לתמיכות לשנת 2016

4. הרכב מועצה דתית

5. שמואל טלאור - אישור חבר בועדת מכרזים, ועדת ביטחון

6. פתיחת חשבון בנק (רשות והורים) - בי"ס דמוקרטי בעמק

7. אישור ניהול מו"מ – מכרז ביטוחי מועצה 10.2015

8. ועדת תמיכות: מועדון הכדורגל מכבי חיפה (פעילות ספורט לילדים תושבי המועצה)

9. תב"רים

10. שונות