The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. נוהל כללי הנצחה – המלצת הועדה (מוזמן: יוסי עמיר)

2. אישור פרוטוקול קודם

3. אישור זכויות חתימה לסגן גזבר

4. גבולות ועדים מקומיים (נכחו נציגי ועדים מקומיים)

5. תב"רים

6. שונות