The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם

2. תקציבי ועדים מקומיים

3. האצלת סמכויות

4. ניהול מערכת החינוך, גני ילדים

5. שאילתות

6. שדה תעופה רמת דוד

7. בקשת עובד לעבודה נוספת

8. ועדת תמיכות – צירוף 2 חברי מליאה כמשקיפים

9. הוספת חבר לוועדת תקציב

10. בקשת היתר למתן ערבות מועצה למשרד התשתיות

11. ועדת ביקורת אחוזת ברק

12. שונות