The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  הדלקת נר שני של חנוכה

2.  אישור פרוטוקול קודם מיום 11 דצמבר 2016

3.  מעקב אחר החלטות מליאה לשנת 2016 - דיווח

4.  מתן הנחות מארנונה (2017) לפי תקנות ההנחות

5.  תכנית חומש שלישי - דיווח

6.  האצלת סמכויות לשנת 2017

7.  תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2017

8. ועד מקומי בית לחם הגלילית - עדכון תקציב 2016

9. שינוי מורשה חתימה חשבון הורים בי"ס שדה יעקב

10. ועדת ביקורת ועד מקומי ציפורי

11. תב"רים

12. שונות