The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

 1. פרידה מחברי המליאה שסיימו כהונתם
 2. הצהרת אמונים חברי המליאה
 3. היכרות עם המועצה ונהלי העבודה: ראש המועצה והיועץ המשפטי
 4. בחירת סגנית ראש המועצה והאצלת סמכויות
 5. אישור משרות אמון
 6. אישור מורשי חתימה מועצה
 7. מינוי ועדת הנהלה, מכרזים, כספים, ונציגי המליאה ליזרעאלים
 8. עמותת כחול לבן - תקנון
 9. חכ"ל - תקנון
 10. הצגת דו"חות ביקורת משרד הפנים לשנת 2017
 11. חשבונות הורים ורשות בבתי הספר – הצטרפות ל"ממסרון" פועלים לעסקים בשירות עצמי
 12. שמות רחובות, חנתון
 13. אישור נציג ציבור בוועדות בחינה לקליטת עובדי מועצה
 14. מינוי מנכ"ל המועצה לנציג הרשות בוועדות הבחינה
 15. אישור המליאה ללקיחת הלוואה של ועד מקומי תל עדשים לטובת כבישים (אושרה ערבות מועצה ב 24/06/2018)
 16. בלפוריה – האצלת סמכויות במודל תפעול 2
 17. תב"רים
 18. הזמנה לכנס נבחרים של המפעם 20/12/2018
 19. שונות