The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול קודם מיום 20 נובמבר 2016
 2. היטל כבישים תל עדשים, תהליך הגישור
 3. דו"ח ביקורת יובלי העמק לשנת 2015
 4. סיכום ביקורת משרד הפנים לשנת 2015
 5. שמות רחובות ומספרי בתים אחוזת ברק (שכונה חדשה)
 6. ועדת ביקורת לוועדים המקומיים עין דור, שריד
 7. מסגרות חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) מסגרת אשראי
 8. עדכון תקציב מועצה לשנת 2016
 9. תקציב מועצה לשנת 2017
 10. דו"ח חצי שנתי סקור על ידי משרד הפנים (30/06/2016)
 11. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2017
 12. תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2017
 13. סגירת תב"רים
 14. תב"רים
 15. שונות