The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  אישור פרוטוקולים קודמים 21.08.2016, 05.09.2016

2.  יו"ר חלופי לוועדת ערר (עו"ד אילנה מירז)

3.  עדכון תקציב ועד מקומי מנשיה זבדה

4.  שמות רחובות ומספרי בתים, קיבוץ יפעת

5.  תבחינים לתמיכות מועצה לשנת 2017

6.  סל שירותים 

7.  שחרור יתרת הערבות בישיבת תקוות יעקב

8.  תב"רים

9.  שאילתות (יואל בן ברוך, מיקה בכר)

10. שונות