The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. המלצות ועדת הביקורת ליישום מיידי - הפרדת פסולת ופינוי אשפה

2. סיכום ביקורת 2015 כולל דוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2014 הצבעה לסעיף בפרוטוקול 05.06.2016

3. דירקטורים

4. תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2015-דו"ח לתושב

5. עדכון 1 - תקציב מועצה 2016

6. תקציב פיתוח 2016-2017 – עדכון

7. בקשת עובד (100%) לעבודה נוספת

8. תיקון תקנון עמותת הספורט בעמק יזרעאל לשם הפיכתה לעמותה עירונית

9. ניהול מערכות החינוך גנ"י (החלטת מליאה מיום 27 דצמבר 2015)

10. תב"רים

11. שינוי מורשה חתימה בי"ס הרדוף