The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. הרמת כוסית לכבד פסח תשע"ו

2. הצגת פעילות תרבות (מאי יוני 2016)

3. אישור פרוטוקול קודם

4. דירקטור מינהלת יזרעאל עפולה – ענת דומינסקי

5. בקשת עובד (100% משרה) לעבודה נוספת

6. החלפת מורשי חתימה - בי"ס דמוקרטי (חשבון הורים, חשבון רשות)

7. החלפת מורשי חתימה - בי"ס העמק המערבי (חשבון הורים)

8. תב"רים

9. שונות