The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם

2. הצגת פעילות רכזי קהילה ביישובים

3. דיווח ראש המועצה בעניין שדה תעופה משלים לנתב"ג

4. הצעת ראש המועצה להוספת מיקה בכר כחברת הנהלה

5. תקנון יובלי העמק

6. חוק עזר חנייה

7. מתן הנחות מארנונה (2016) לפי תקנות ההנחות

8. תמיכות 2016

9. ועדת ביטחון – בקשת חבר להצטרפות

10. תב"רים

11. שאילתה יואל בן ברוך (תאורת לד)

12. שונות